سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا شریفیان – دانش آموخته کارشناسی گل و گیاهان زینتی مرکز آموزش جهاد کشاورزی
فاضل فاضلی – مدرس و دانشجوی دکتری مرکز آموزش جهاد کشاورزی

چکیده:

به منظور بررسی اثر بستر کشت و میزان کود در پرورش گیاه اسپاتی فیلوم، طرح آزمایشی اسپلیت پلات در قالب طرح کاملاً تصادفی در ۳ تکرار اجرا شد. فاکتور اصلی بسترهای مختلف کشت: خاک، ورمی کمپوست، بستر کشت ترکیبی و فاکتور فرعی مقادیر مختلف کود NPK بود. نتایج نشان داد که اثر بستر کشت و میزان کود بر روی وزن تازه و خشک اندام هوایی، وزن تازه ریشه، طول دمبرگ و تعداد برگ معنی دار (۰/۰۱ ≥ P) شد. بیشترین وزن تازه اندام هوایی و ریشه از بستر کشت ترکیبی و به ترتیب به میزان ۱۸/۵۵ و ۲۹/۳۵ گرم و کمترین آنها در بستر خاک به ترتیب به میزان ۶/۳۶ و ۱۸/۳۳ گرم بود . بیشترین وزن تازه اندام هوایی از مصرف ۲ گرم درلیتر کود NPK به میزا ن ۱۸/۱۳ گرم بود. بیشترین طول دمبرگ تجمعی از بستر کشت ترکیبی و مصرف ۲ گرم کود حدود ۶۱/۵۱ سانتی متر و بیشترین تعداد برگ از مقدار کود ۲ گرم در لیتر به میزان ۶/۵۶ عدد بود. وزن خشک ریشه تحت تاثیر اثر متقابل بستر کشت و کود معنی دار (۰/۰۱ ≥ P) شد. به نظر می رسد که کاربرد ۲ گرم کود NPK در بسترکشت ترکیبی در پرورش گیاه تأثیر داشته باشد.