سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پروان عقدک – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ص
مصطفی مبلی – استادگروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
امیرحسین خوشگفتا رمنش – دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

به منظور بررسی اثر بستر های مختلف کاشت بر غلظت عناصر غذایی در فلفل دلمه ای رقم امیلی پژوهشی گلخان های در قالب طرح بلو کهای کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. تیمار ها شامل نه بستر پوسته شلتوک برنج، پرلیت، تراشه چوب، پوسته شلتوک برنج +زئولیت ( ۳:۱ ) و پرلیت + زئولیت (۳:۱) و تراش هچوب + زئولیت (۳:۱) و پوسته شلتوک برنج+پرلیت (۱:۱) و پوسته شلتوک برنج+تراشه چوب( ۱:۱ ) بود. نتایج نشان داد بیشترین غلظت نیتروژن اندام هوایی و میوه به ترتیب مربوط به پوسته شلتوک+زئولیت و پرلیت خالص بود و کمترین غلظت نیتروژن در اندام هوایی و میوه مربوط به بستر تراشه چوب خالص بود. بیشترین غلظت فسفر اندام هوایی و میوه به ترتیب مربوط به بسترهای تراش هچوب خالص و پرلیت+زئولیت بود و کمترین غلظت فسفر در اندام هوایی مربوط به بستر پوسته شلتوک+ زئولیت و در میوه مربوط به بستر پوسته شلتوک+تراشه چوب بود. به علاوه نتایج نشان داد بیشترین غلظت پتاسیم اندام هوایی مربوط به بستر پوسته شلتوک و بیشترین غلظت پتاسیم میوه مربوط به پوسته شلتوک خالص بود که با پوسته شلتوک+زئولیت تفاوت معنی داری نداشتند. کمترین غلظت پتاسیم در اندام هوایی و میوه مربوط به بستر پرلیت خالص بود. بیشترین غلظت کلسیم اندام هوایی و میوه مربوط به بستر پرلیت خالص بود و کمترین غلظت کلسیم اندام هوایی و میوه به ترتیب مربوط به بستر تراشه چوب و پوسته شلتوک خالص بود. بیشترین غلظت سدیم اندام هوایی و میوه به ترتیب مربوط به بسترهای پوست هشلتوک و پرلیت+زئولیت بود.