سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محبوبه قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان
منوچهر حیدرپور – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین افضلی مهر – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان
مجتبی خوش روش – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

اختلاط و پخشیدگی مواد در رودخانهها و انهار از مسائل بسیار مهم در مهندسی رودخانه میباشند. بر اساس اندازهگیریهای آزمایشگاهی، این مقاله اثر برهمکنش پوشش گیاهی و شکل بستر را بر روی ضریب اختلاط عرضی بررسی کردهاست. آزمایشات بر روی ده تلماسه با شیب بالادست ۲۸ درجه، طول یک متر و ارتفاع متوسط ۸ سانتیمتر با یک دبی ثابت ۴۳/۷ لیتر بر ثانیه، انجام شدهاند. ساقههای برنج با یک قطر متوسط ۲/۷ میلیمتر و تراکم ۴۰۰ ساقه در هر متر برای پوشش دادن به دیواره کانال استفاده شدهاند. در توافق با کار دیگران، تحقیق حاضر نشان میدهد که در اثر بر هم کنش پوشش گیاهی و شکل بستر، با کاهش نسبت ظرافت، ضریب اختلاط عرضی کاهش یافته است.