سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی محدثی – ایستگاه تحقیقات برنج تنکابن،
ابوذر عباسیان – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
سعید بخشی پور – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمال کشور (رشت)،
مسعود محمد صالحی – سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر زمان انجام شخم اول و مصرف کود فسفات بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج و جمعیت علف های هرز در شالیزار، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار بر روی رقم شیرودی طی دو سال در ایستگاه تحقیقات برنج تنکابن انجام گرفت. فاکتور اصلی در این آزمایش، زمان مصرف کود فسفات در دو سطح شامل مصرف ۱۰۰ کیلوگرم کود سوپر فسفات تریپل همراه تیمارهای شخم اول و همراه آخرین چرخ کشی و فاکتور فرعی زمان انجام شخم اول در چهار سطح شامل انجام شخم اول در دهه اول آبان، دی، اسفند و اردیبهشت ماه بود. نتایج بدست آمده نشان می دهد که زمان مصرف فسفات بر ارتفاع بوته و تعداد علف هرز سوروف نوبت اول و دوم و تعداد علف هرز پهن برگ نوبت دوم معنی دار گردید. زمان انجام شخم اول نیز برای صفات عملکرد دانه، ارتفاع بوته و تعداد علف هرز سوروف نوبت دوم اختلاف معنی داری نشان داد. هر چند اختلاف معنی داری در خیلی از صفات وجود نداشت اما بیشترین عملکرد درانجام شخم ۸۸۴۶ کیلوگرم و کمترین مقدار عملکرد دراردیبهشت ماه / اول در دی ماه با مصرف کود فسفات همراه با آخرین چرخ کشی با ۵ ۷۴۹۶ کیلوگرم در هکتار بدست آمد که می توان دلیل افزایش عملکرد را / با مصرف کود فسفات به همراه تیمارهای شخم اول با ۵ انجام شخم اول در دی ماه نسبت به اردیبهشت ماه دانست که باعث افزایش تعداد خوشه در متر مربع، تعداد دانه پر و وزن صد دانه می شود.