سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عادل رفعت جو – کارشناس مدیریت مطالعات کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
عادل مدحج – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، گروه زراعت واصلاح نباتات

چکیده:

به منظور بررسی اثرات برهمکنش دگرآسیبی گندم، جو و علف هرز خردل وحشی بر جوانه زنی بذرر و ویژگذی هذا گیاهچه ، این تحقیق در سال ۱۸۱۱ به صورت دو آزمایش جداگانه اجرا شد. آزمایش اول در راستا بررسی اثرات دگرآسیبی علذف هرز خردلوحشی بر جوانه زنی برر و رشد گیاهچه گندم و جو در قالب دو آزمایش جداگانه هر یک به صورت طرح کاملاً تصادفی با سه تکرارانجام شد. آزمایش دوم به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گرفت فاکتورها آزمایش دوم شامل نوع گیاه زراعی )گندم و جو( و چهار غلظت عصاره آبی صفر۲/۵و۵و۱۰ درصد بودند نتایج نشان داد که غلظت ها مختلف عصارهه خردل وحشی باعث کاهش معنی دار، جوانه زنی برر و رشد گیاهچه گندم و جو شدند