سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

بهمن فتاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگ
وحیده ناظری – استادیار گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرا
سیامک کلانتری – استادیار گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرا
موسی رسولی – دانشجوی دکتری علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرا

چکیده:

و Salvia reuterana متعلق به تیره نعناعیان و دارای پراکنش وسیعی در ایران است، همچنین دارای خواص دارویی متعددی از جمله ضدباکتریایی و ضدنفخ میباشد. با توجه به اینکه Salvia reuterana یک گیاه با ارزش از نظر دارویی میباشد، لذا اعمال پیش تیمارهای جوانهزنی به منظور تعیین شرایط بهینه جوانه زنی و گامی نخست جهت اهلی سازی و اصلاح این گیاه ضروری به نظر میرسد. در این تحقیق، بذرهای نمونههای گیاهی از منطقه جاده چاشم سمنان جمعآوری گردید. ۱۷ تیمار شامل شاهد، خراشدهی، آب جوش، شستشو با آب جاری ( ۲۴ و ۴۸ ساعت)، سرمادهی مرطوب (یک، دو و سه هفته)، اسید سولفوریک ۹۶ % ( دو، پنج و هفت دقیقه)، نیترات پتاسیم (با غلظتهای ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ و ۸۰۰۰ پی پیام)، و اسید جیبرلیک (GA3)با غلظت های ۲۰۰ و ۴۰۰ و ۸۰۰ پی پی ام و هر تیمار در سه تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بیشترین درصد جوانه زنی در تیمار اسید جیبرلیک ۴۰۰ پیپیام با میانگین ۹۵ درصد صورت گرفت، در حالیکه درصد جوانهزنی تیمار شاهد ۵۸/۳ بود. شروع جوانه زنی با میانگین ۳/۶۶ روز، در تیمار اسید جیبرلیک ۲۰۰ پیپیام زودتر از بقیه تیمارها بود. همچنین سرعت جوانهزنی در تیمار اسید جیبرلیک ۲۰۰ پیپیام با میانگین ۳/۱۹ بیشتر از سایر تیمارها بود. بیشترین مقدار شاخص T50 بذرهای تیمار شده با اسید جیبرلیک ۲۰۰ پیپیام به دست آمد. تیمار نیترات پتاسیم ۴۰۰۰ پیپیام با میانگین ۷/۷۵ روز، سریع ترین میزان متوسط زمان جوانه زنی (MGT) را نسبت به سایر تیمار ها نشان داد. با توجه به نتایج ذکر شده از بین پیش تیمارهای اعمال شده، تیمارهای اسید جیبرلیک ۲۰۰ و ۴۰۰ پیپیام با درصد و سرعت جوانهزنی بیشتر، شروع جوانه زنی زودتر و T50 سریع تر، جهت کشت و اهلیسازی Salvia reuterana توصیه می شود.