سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نغمه مومنی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد جواد آروین – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده کشاورزی بخش تولیدات گ
غلامرضا خواجوئی نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده کشاورزی بخش زراعت
عباس رضایی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده کشاورزی بخش آبیاری

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر برخی مواد شیمیایی بر خصوصیات رویشی و عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای (هیبرید ۳۷۰) تحت آبیاری محدود، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان بصورت طرح اسپیلت پلات در ۳ تکرار انجام گرفت. تیمارها عبارت بودند از: خیساندن بذر اسید سالیسلیک (۰/۱ میلی مولار)(به مدت ۶ ساعت)، کلرور پتاسیم(۱۰۰ میلی گرم در لیتر) (به مدت ۲۴ ساعت)، کلرور کلسیم (۱۰۰ میلی گرم در لیتر)(به مدت ۲۴ ساعت)، مخلوطی از اسید سالیسلیک+ کلرور پتاسیم(به مدت ۳۰ ساعت)، اسید سالیسلیک+ کلرور کلسیم(به مدت ۳۰ ساعت)، تیمار شاهد(خیسانده شده در آب) (به مدت ۲۴ ساعت). نتایج در مقایسه با شاهد نشان داد که اسید سالیسلیک(۰/۱ میلی مولار) وزن تر بوته را به میزان تقریبی ۱۸ درصد، مخلوط اسید سالیسلیک+کلرور پتاسیم به میزان تقریبی ۲۲ درصد، مخلوط اسید سالیسلیک+کلرور کلسیم به میزان تقریبی ۱۸ درصد افزایش داد. همچنین اسید سالیسلیک(۰/۱ میلی مولار) وزن خشک بوته را به میزان تقریبی ۱۸ درصد، مخلوط اسید سالیسلیک+کلرورو پتاسیم به میزان تقریبی ۲۱ درصد مخلوط اسید سالیسلیک+کلرور کلسیم به میزان تقریبی ۲۱ درصد، نسبت به تیمار شاهد افزایش داد. کلرور پتاسیم وزن خشک ریشه را به میزان تقریبی ۲۸ درصد، کلرورکلسیم به میزان تقریبی ۳۷ درصد، اسید سالیسلیک(۰/۱ میلی مولار) به میزان تقریبی ۴۵ درصد، مخلوط اسید سالیسلیک+کلرورپتاسیم به میزان تقریبی ۴۷ درصد، مخلوط اسید سالیسلیک+کلرور کلسیم به میزان تقریبی ۴۷ درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش داد.