سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بیژن فرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جی
مهرزاد هنرور – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان، استهبان، ایران
غلامرضا افشارمنش – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت، جیرفت، ایران

چکیده:

گریپ فروت(Citrus paradisi Macf.) از خانواده مرکبات است که در شمال و جنوب ایران کاشت می شود. در این پژوه ش تأثیر تیمارهای تاریخ برداشت و ارقام گریپ فروت بر کیفیت میوه بررسی گردید. این پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در باغات کشت و صنعت جیرفت انجام گرفت. نتایج نشان داد تاریخ برداشت گریپ فروت بر روی وزن آب میوه، مواد جامد محلول (TSS) ویتامین cاسیدیته (TA نسبت ،(TSS/TA ) باعث تفاوت معنی داری شد . صفات وزن آب میوه، مواد جامد انحلال پذیر، اسیدیته، نسبت TSS/TA تفاوت معنی داری را نشان دادند ولی اثر ارقام بر روی ویتایمن c تفاوت معنی داری نداشت. اثر متقابل بین ارقام و تاریخ برداشت گریپ فروت بر روی صفات وزن آب میوه، مواد جامد محلول، اسیدیته و نسبت TSS/TA معنی داری شدند ولی اثر ارقام و تاریخ برداشت بر روی صفات ویتامین c تفاوت معنی داری نشان نداد.