سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا احمدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد جهرم
مسعود زاده باقری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
عبدالحسین ابوطالبی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد جهرم

چکیده:

برای افزایش عمر گلجایی و کاهش خمیدگی ساقهی گل ژربرا رقم سان اسپوت آزمایشی با استفاده از محلولهای نگهدارندهی شیمیایی انجام شد. در این پژوهش افزون بر تعیین بهترین ترکیب مورد استفاده، اثر زمانها و غلظتهای مختلف اعمالی بر صفات طول عمر پس ازبرداشت، جذب آب و خمیدگی ساقه نیز مورد بررسی قرار گرفت. ترکیبات شیمیایی مورد استفاده شامل اسید جیبرلیک، کلرید کبالت (هر کدام در دو غلظت) و ساکارز ۵ درصد بودند که با تیمار شاهد( آب مقطر) مقایسه شدند. این آزمایش در قالب طرح آماری فاکتوریل با پایه بلوک کامل تصادفی( فاکتور a تیمارهای شیمیایی و فاکتور b مدت زمان اعمال تیمار با چهار سطح) در سه تکرار انجام گردید. نتایج آزمایش نشان داد که در سه صفت مورد بررسی کلرید کبالت ۱۵۰ میلیگرمدرلیتر میتواند بیشترین تاثیر را داشته باشد. بطوری که عمر گلجایی در این تیمار نسبت به تیمار شاهد بیش از ۶ روز افزایش یافت. همچنین در مقایسهی زمان های اعمالی، ۱۴ ساعت اعمال تیمار کلرید کبالت ۱۵۰ میلیگرمدرلیتر بالاترین میزان جذب آب و پایینترین میزان خمیدگی را به همراه داشت که با سایر زمانها در سطح ۵ درصد آزمون دانکن اختلاف معنیداری نشان داد