سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید امیر موسوی – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی
محمد حسین قرینه – دانشجوی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامی
نسرین عیسی نژاد – کارشناس ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی
معصومه نمرودی – کارشناس ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

ppm 500 ، به منظور بررسی اثرات فلزات سنگین (کادمیوم، سرب و بیسموت) در ۵ غلظت و ppm 1000 ،۳۵۰ ،۲۰۰بر مولفه های جوانه زنی، رشد گیاهچه، رشد ساقه چه، رشد ریشه چه و ویگور بذر عدس آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین انجام شد. نتایج به دست آمده در این آزمایش نشان داد که تنش ایجاد شده بر بذور عدس بر شاخص های سرعت جوانه زنی و طول ریشه چه و طول ساقه چه و بنیه بذر تاثیر گذار بوده است و باعث کاهش این صفات شده است. اثر تیمارهای فلزات سنگین به جزء در تیما ppm2000،۱۰۰۰ ، ۸۰۰ و ر کادمیوم تاثیر معنی داری بر درصد جوانه زنی بذر عدس نداشت. بیشترین طول ریشه چه در بذور قرار داده شده در معرض محلول فلز بیسموت در سطح ۱۰۰ ایجاد ppmشد. ریشه چه تولید شده در معرض تیمار فلز کادمیوم در سطح ۱۰۰ ppmکمترین طول ریشه چه عدس در بین سایر تیمار ها بود. بیشترین طول ساقچه مربوط به تیمار فلز بیسموت در سط ppm800 تولید شد. بر اساس نتایج این آزمایش مشخص شد که برخی از فلزات سنگین نه نتها اثر منفی بر رشد عدس ندارند بلکه می توانند باعث بهبود جوانه زنی و رشد در گیاه چه این گیاه. نکته مهم در تاثیر گذاری فلزات سنگین بر عدس شامل غلظت فلزات سنگین و مرحله رشدی گیاه می باشد که تعیین کنند مفید بودن یا مضر بودن این فلزات می باشد