مقاله اثر برخی عوامل اکولوژیکی بر روغن اسانس گیاه مریم نخودی (.Teucrium polium L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۶۵ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: اثر برخی عوامل اکولوژیکی بر روغن اسانس گیاه مریم نخودی (.Teucrium polium L)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مریم نخودی
مقاله ترکیبات شیمیایی
مقاله اسانس
مقاله عوامل اکولوژیکی
مقاله مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زادگان رزا
جناب آقای / سرکار خانم: بخشی خانیکی غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: گیاه .L Teucrium polium متعلق به جنس Teucrium و تیره نعناعیان بوده که دارای اثرات درمانی ارزشمندی می باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر برخی عوامل اکولوژیکی بر اسانس گیاه فوق در رویشگاه های مختلف بوده است.
مواد و روش ها: برای انجام این پژوهش، از ۹ رویشگاه واقع در استان مازندران که
بترتیب از G1-G9 کدگذاری شده و سه طبقه ارتفاعی را به خود اختصاص داده بودند، سر شاخه های گلدار گیاه مذکور، جمع آوری، خشک و اسانس گیری گردید. سپس اسانس های حاصله، با استفاده از دستگاه های GC و GC/MS آنالیز شدند. روش آماری به کار گرفته شده، تحلیل واریانس دو عاملی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار با استفاده از نرم افزار آماری SPSS بوده است.
یافته ها: همبستگی بین ارتفاع، دما و رطوبت با آلفا- پینن، بتا- پینن، لیمونن، آلفا-کوپاان و بازده اسانس معنی دار بود. همچنین همبستگی معنی داری بین بارندگی با سابینن مشاهده شد. از بین اجزاء خاک، صرفا همبستگی معنی داری بین هدایت الکتریکی خاک با آلفا- پینن، لیمونن و ای- بتا- فارنزن و همچنین یک همبستگی معنی دار بین سدیم و نیز منیزیم محلول در خاک با لیمونن دیده شد.
نتیجه گیری: پایین ترین طبقه ارتفاعی در قیاس با سایر طبقات، مناسب ترین رویشگاه از نظر کیفیت اسانس بوده است.