مقاله اثر برخی سویه های ازتوباکتر کروکوکوم و هیومیک اسید بر تولید هورمون اکسین و عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سطوح متفاوت نیتروژن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۹۷ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: اثر برخی سویه های ازتوباکتر کروکوکوم و هیومیک اسید بر تولید هورمون اکسین و عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سطوح متفاوت نیتروژن
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ازتوباکتر کروکوکوم
مقاله عملکرد
مقاله گندم
مقاله نیتروژن و هیومیک اسید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح قزاآنی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: پازکی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خاوازی کاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور بررسی اثر سه سویه باکتری ازتوباکتر کروکوکوم، تحت تاثیر هیومیک اسید و سطوح متفاوت کود نیتروژن بر رشد و عملکرد گندم، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، واقع در ماهدشت، در سال زراعی ۸۹ – ۱۳۸۸ با استفاده از طرح اسپلیت فاکتوریل، در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی، در چهار تکرار، به اجرا در آمد. در این تحقیق مصرف نیتروژن در سه سطح (مقدار توصیه شده طبق نتایج آزمون خاک، ۷۵ و ۵۰ درصد مقدار توصیه شده به ترتیب ۱۵۰، ۱۱۲٫۵ و ۷۵ کیلو گرم در هکتار)، به عنوان عامل اصلی و سه سویه باکتری ازتوباکتر کروکوکوم (۹، ۱۵ و ۲۰) و هیومیک اسید (مصرف و عدم مصرف) به نسبت دو در هزار برای بذور گندم، به صورت فاکتوریل، به عنوان عوامل فرعی در نظر گرفته شدند. اثر تلقیح باکتری، مقادیر کود نیتروژن و هیومیک اسید بر روی هورمون اکسین و صفات عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و ارتفاع گیاه، مثبت و معنی دار گردید. بیشترین تاثیر معنی دار در افزایش صفات مذکور، در تیمارهای کود نیتروژن توصیه شده بر طبق آزمون خاک، سویه ۱۵ باکتری ازتوباکتر کروکوکوم و مصرف هیومیک اسید مشاهده گردید. به طور کلی، بر اساس نتایج این مطالعه، مشخص شد بعضی سویه های باکتری ازتوباکتر کروکوکوم، که در زمره ریزوباکتری های محرک رشد گیاه قرار دارند، به همراه مصرف هیومیک اسید، تاثیر مثبت در تولید هورمون اکسین و عملکرد گندم شامل عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک داشته اند. همچنین سویه ۱۵ باکتری، توانست با تثبیت بیولوژیک نیتروژن، در کاهش ۲۵ درصدی مصرف کود نیتروژن موثر باشد.