سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی مقدم – مدرس مدعو دانشگاه پیام نور.
محمدرضا حسندخت – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
وحید عبدوسی – عضو هیات علمی دانشگاه تهران
معصومه عموزاده – دستیار علمی، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور،

چکیده:

این تحقیق به منظور مقایسه بذرکاری مستقیم و نشاء کاری به روش جوی و پشته ای بر برخی صفات کمی و کیفی دو رقم خیارمزرعه ای) Cucumis sativus L. (، )سوپردامینوس، ماکسیم( در شهرستان دره شهر بصورت طرح بلوک های کامل تصادفی باچهار تیمار)شامل کاشت مستقیم بذر، نشاء در مرحله ۲ برگی، نشاء در مرحله ۳ برگی و نشاء در مرحله ۴ برگی( در سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که صفات طول بوته و تاریخ تشکیل اولین میوه در سطح ۵ درصد معنی دار بوده و صفات تاریخ تشکیلاولین گل و وزن بوته در سطح ۱ درصد نیز معنی دار بودند. همچنین نتایج نشان داد که کمترین تعداد روز تا تشکیل اولین میوه مربوط به رقم سوپردامینوس و بیشترین تعداد روز تا تشکیل میوه مربوط به رقم ماکسیم بوده است.