سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احترام عیوضی – دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد مرودشت

چکیده:

رضایت درزندگی ازطریق علائق متقابل پذیرش درک یکدیگر و ارضای نیازها ایجاد می شود هدف ازاین پژوهش اثربخشی اموزش الگوی ارتباطی خانواده کثرت گرا بررضایت اززندگی زوجین بود پژوهش ازنوع آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود جامعه آماری شامل ۱۳۰زوجدانشجو بود جهت نمونه گیری ابتدا پرسشنامه توسط تمامی افراد تکمیل و پس از نمره گذاری ۴۰زوج که پایین ترین نمره را کسب نموده اند به روش هدفمندبه عنوان گروه نمونه انتخاب و به روش تصادفی ساده ۲۰زوج به عنوان گروه آزمایش و ۲۰زوج گروه کنترل درنظرگرفته شد نتایج نشان میدهد که بین رضایت زناشویی گروه ازمایش و کنترل تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین م یتوان نتیجه گرفت که گفت و شنود نقش کلیدی دررضایت از زندگی دارد