سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی ولی زاده – کارشناس ارشد روان شناسی بالینی- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی درگز
صبا حسنوندی – کارشناس ارشد روان شناسی بالینی- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی درگز

چکیده:

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر بخشی گروه درمانی فراشناختی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بود. به این منظور با استفاده از فراخوان، از دانشجویان برای شرکت در جلسات گروه درمانی دعوت به عمل آمد. نمونه شامل ۳۰ نفر از این افراد می باشد که بر اساس به دست آوردن حداقل نمره در آزمون سلامت عمومی (GHQ) به صورت تصادفی در دو گروه ۱۵ نفره ی آزمایش و کنترل گمارده شدند. در این مطالعه آزمایشی با طرح پی آزمون- پس آزمون با گروه کنترل، شرکت کنندگان گروه آزمایش در ۱۰ جلسه ی گروه درمانی فراشناختی شرکت کردند و شرکت کنندگان گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکردند. پس از پایان دوره ی درمان، شرکت کنندگان گروه آزمایش و کنترل به وسیله ی پرسشنامه ی سلامت عمومی مورد ارزیابی مجدد قرار گرفتند. نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد که این شیوه درمانی منجر به افزایش سلامت روانی و نیز تغییر در خرده مقیاس های اضطراب و بی خوابی، افسردگی و نشانه های جسمانی شده است، اما در نمرات خرده مقیاس ناکارآمدی اجتماعی تغییر معنی داری مشاهده نشد. بنابراین، گروه درمانی فراشناختی می تواند جهت بالابردن میزان سلامت روانی دانشجویان استفاده شود. همچنین این پژوهش اطلاعات مهمی به پژوهشگران حوزه ی سلامت می دهد.