سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فریماه صالحی – کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و ت
عبدالرضا کرباسی – استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
مرتضی خشایی پور – کارشناس ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در تحقیق حاضر اثر بخشی راه اندازی خط ۱۰ (مسیر میدان آزاد تا میدان سیمون بولیوار) در رابطه با مسایل زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. طول خط حدود ۱۰ کیلومتر بوده و مجموعاٌ ۷۷۵۰۰ توسط ۵۰ دستگاه اتوبوس جابجا می شوند. مجموع پیمایشاتوبوس های در طول یک روز ۹۶۰۰ کیلومتر است. این مطالعه در دو مرحله(قبل و پساز راه اندازی خط) صورت پذیرفته است تا نتایج قابل مقایسه باشند. بدین منظور اندازه گیری آلاینده های هوا و صدا در قبل و بعد از راه اندازی خط مسیر میدان آزاد تا میدان سیمون بولیوار صورت پذیرفت. گرچه تفاوت زیادی بین دو مرحله اندازه گیری مشاهده نمی شود ولی با توجه به افزایش احجامPCU می توان ابراز داشت که آلودگی هوا پس از راه اندازیBRT کاهش یافته است. اندازه گیری ها نشان می دهد که میزان آلودگی صدا پس از راه اندازی خط BRT تا حد بسیار کمی افزایش داشته است. مقایسه میانگین آلودگی صدا در قبل و پس از راه اندازی خط، فراتر از استانداردهای صدا در هوای آزاد است. این موضوع برای زمان های شب و روز صادق است. میزان آلودگی صدا در مسیر بیشتر به استانداردهای مناطق صنعتی نزدیک است تا استانداردهای مناطق مسکونی و یا تجاری. اجرای طرح در محیط فیزیکی دارای ۱۵ نمره منفی (شامل آلودگی آبهای زیرزمینی و ایجاد آلودگی صدا) و ۵ نمره مثبت (بهبود کیفیت هوا) می باشد که سرجمع محیط فیزیکی ۱۰ – است. هم چنین اجرای طرح دارای اثرات منفی( ۵-) بر محیط بیولوژیکی (پوشش گیاهی و جانوری) می باشد. از طرفی اجرای طرح دارای ۱۸ امتیاز مثبت در محیط های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است که سرجمع امتیاز را به ۳+ می رساند. بنابراین اجرای طرح در محیط های فیزیکی و بیولوژیکی دارای اثرات منفی و سایر محیط ها دارای اثرات مثبت است. مقایسه مصرف سوخت در محور اشرفی ۶ میلیون لیتر سوخت صرفه / اصفهانی قبل و پس از راه اندازی خط اتوبوس تندرو نشان می دهد که حدود ۵ جویی شده است. با در نظر گرفتن قیمت آزاد بنزین که حدود ۷۰۰۰ ریال به ازای یکلیتر بنزین است می توان اظهار نمود که سرجمع صرفه جویی معادل ۴۵ میلیارد است. سرجمع هزینه های اجتماعی آلاینده به میزان ۵۱۴۴ میلیون ریال پساز راه اندازی خط کاهشیافته است