سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نوذر منفرد – دانشیار موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و رییس سازمان جهاد کشاورزی استا
کبری توکلی – کارشناس ارشد باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر
خسرو عمرانی – کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی و مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اس

چکیده:

فعالیت زنان روستایی درکشاورزی و نقش آنان درتوسعه انکار ناپذیر می باشد و عدم توجه به آنان در برنامه ریزی ها خسارات جبران ناپذیری بجا خواهد گذاشت. کارگاه های بسته بندی خرما از تکنولوژی های جدیدی است که اخیرا در سطح روستا های استان بوشهر رایج شده است. این تحقیق به روش پیمایشی، ارزیابی عوامل موثر بر اشتغال زنان روستایی در کارگاه های بسته بندی خرما در استان بوشهر انجام گرفت. جامعه آماری زنان و دختران شاغل درکارگاه های بسته بندی خرما در استان بوشهردر بر می گیرد و با روش نمونه گیری خوشه ای مورد استفاده قرار گرفت . ۴۰۰ نفر (۴۰۰=n) که ۲۰۰ نفر شاغل و ۲۰۰ غیر شاغل انتخاب شدند. ضریب آلفای محاسبه شده برای شاخص مشارکت زنان ۰/۸۲ بدست آمد. در مجموع ۴۰۰ پرسشنامه تکمیل گردید که در نهایت ۴۰۰ پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براساس یافته های تحقیق مشاهده شد ، عوامل موثر براشتغال زنان در کارگاه های بسته بندی خرما را تبیین نموده و نشان داد که اشتغال زنان سبب افزایش درآمد خانواده، افزایش مشارکت اجتماعی زنان، افزایش دخالت زنان در تصمیم گیری های خانواده و همچنین شرکت زنان درکلاس های آموزشی شده است.