سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

نیره نیکوئیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، قوچان، ایران
حمید نجات – استادیار گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان،قوچان، ایران .
حسین اکبری امرغان – استادیار گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان،قوچان، ایران .

چکیده:

هدف پژوهش تجربی حاضر بررسی اثر بخشی آموزش مدیریت زمان بر استرس شغلی پرستاران در بیمارستان امام خمینی(ره)شهرستان شیروان بود. در این پژوهش ابتدا پرسشنامه استرس شغلی اجرا شد و از بین (n= پرستاری(گری تافت و اندرسون) بر روی جامعه پژوهش( همه پرستاران، ۱۳۴ آنان، پرستارانی که میانگین نمره استرس بالایی داشتند به عنوان گروه هدف تعریف و از میان آنان ۳۲ نفر به تصادف انتخاب و دردوگروه آزمایش و کنترل جای داده شدند. سپس برنامه آموزش مدیریت زمان طی ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای به صورت گروهی ، برای ۱۶ پرستار گروه آزمایش ارائه شد. پس از اتمام آخرین جلسه از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS در دو بخش توصیفی و استنباطی( آزمون آماری tو تحلیل کوواریانس)مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که در پیش آزمون نمره کل استرس شغلی میان دوگروه آزمایش وکنترل تفاوت معنی دارآماری وجود ندارد (P>0/05اما پس از کنترل یا تعدیل سهم پیش آزمون در نمره کل استرس شغلی پس آزمون، بین دوگروه آزمایش وکنترل از نظرآماری تفاوت معنی داری وجود داشت(