سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هوشنگ فتحی – کارشناس ارشد آموزش محیط زیست
محمد رضوانی – دکتری محیط زیست

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان اثربخشی نشریات آموزشی با موضوعیت HSE در ارتقاء آگاهی زیست محیطی مدیران شرکت ملی پخش فراورده های نفتی است. در این پژوهش مطالب زیست محیطی ۹۸ شماره از هفته نامه مشعل در فاصله سالهای ۸۷ و ۸۸ با سرفصل HSE مورد بررسی قرار گرفتند و ۱۰۰% مطالب زیست محیطی عنوان شده جمع آوری و براساس شاخص‌های آموزش محیط زیست طبقه بندی شدند و در پرسشنامه گنجانده تا میزان آگاهی و دانش اولیه مدیران شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در استان کردستان که بیاد می آورند بصورت ۲گزینه ای در فرضیه اول سنجیده شود و در فرضیه ۲و۳و۴ حیطه‌های آموزش محیط زیست را با توجه به شاخص های زیست محیطی آورده شده درفرضیه اول در ۳سطح شناختی (دانشی)، عاطفی (نگرشی) و روانی- حرکتی (رفتاری) در مقیاس ۵ گزینه‌ای لیکرت و به روش توصیفی و از نوع پیمایشی مورد ارزیابی قرار گرفتند که نتایج اثربخش بودن نشریه مشعل در سالهای عنوان شده در راستای ارتقای آگاهی زیست محیطی مدیران را نشان می‌دهد.