سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه منوچهری اردستانی – کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا
منیره مهدی پور – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق
نجمه نسیمی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهو

چکیده:

پیشرفتهای بشری در تمام حوزه های علوم، اهمیت آموزش راهبردهای یادگیری را افزایش داده است. پژوهشگران در مطالعاتی که بر روی دانش آموزان انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند که بسیاری از مشکلات یادگیری و انتقال به دانش آموزان ناشی از فقدان مهارتهای شناختی و فراشناختی در آنهاست. بسیاری از یادگیرندگان در زمینه خود نظم دهی، خود وارسی، تشخیص مشکل خود و نظایر آن نیاز به آموزش دارند. (گیج و برلاینر ۴، ۱۹۹۱، به نقل از سیف، ۱۳۸۳). طی پژوهشهای انجام شده با روشهای مختلف یادگیری و تفکر یا راهبردهای شناختی و فراشناختی نشان می دهد که این راهبردها قابل آموزش اند، یعنی معلمان می توانند چه بصورت مستقل و چه همراه با سایر درسها این مهارتهای یادگیری را به دانش آموزان و حتی دانشجویان خود آموزش دهند و پس از آموزش دانش آموزان و دانشجویان می توانند بطور داوطلبانه از این راهبردها استفاده کنند و این اقدام بر یادگیری و پیشرفت آنان تأثیر مثبت به جای می گذارد. (سیف ۱۳۸۶) و در اکثر آنها، اثر مثبت این راهبردها بر یادگیری به تأیید رسیده است. از جمله این پژوهشها می توان به پژوهشهای پالینسکار و براون ۵(۲۰۰۲)، اسکات پاریس ۶ و همکارانش (۱۹۸۶)، گیج وبرلاینر (۱۹۹۱)، عباباف (۱۳۷۵)، متولی (۱۳۷۶) و انصاری (۱۳۷۹) اشاره کرد (به نقل از سف، ۱۳۸۰) و همچنین شقاقی (۱۳۸۲) که به همان نتایج دست پیدا کرده اند. ونیشتاین و هیوم ۷ (۱۹۹۸ به نقل از سیف، ۱۳۸۶) نیز تعدادی پژوهش را با این نتایج ذکر کرده اند که معلمان می توانند از راه آموزش مهارتهای یادگیری و مطالعه (راهبردهای شناختی و فراشناختی) به دانش آموزان خود کمک کنند تا یادگیرندگان موفق تری باشند و در سرنوشت تحصیلی خود نقش فعال تری ایفا نمایند. فلاول ۸ (۱۹۷۹، به نقل از سیف، ۱۳۸۰) راهبردهای شناختی و فراشناختی را بررسی کرد و در این باره گفته است که یادگیرندگان همه راهبردهای شناختی را به خدمت می گیرند تا به پیشرفت شناختی دست یابند و از راهبردهای فراشناختی استفاده می کنند تا بر آن پیشرفت نظارت و کنترل داشته باشند.