سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

ستار صادقی –
فرهاد زارع – دانشجویان کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این پژوهش اثربخشی آزادسازی تجارت بر رشد اقتصادی ایران در یک دوره ۴۰ ساله ۱۳۸۵ – ۱۳۴۶ مورد بررسی قرار گرفته و برای تفکیک اثرات سطح از اثرات رشد از دو مدل اقتصادسنجی جداگانه استفاده و پارامترها به روش حداقل مربعات معمولی OLS برآورد شده است. در اینگونه مطالعات تجربی، انتخاب شاخص مناسب برای تحلیل رفتار متغیرها، بویژه متغیر جهانی شدن اهمیت زیادی دارد. بنابراین در ابتدا با جستجو در میان دهها شاخص موجود، نسبت تجارت به تولید، که معمولترین و معروفترین شاخص باز بودن تجاری در ادبیات تجربی است، به عنوان مناسب ترین شاخص برای این بررسی انتخاب شده است. یافت ههای این پژوهش از اثرات مثبت آزادسازی تجارت بر سطح تولید سرانه و نیز نرخ رشد اقتصادی در ایران حکایت دارد.