مقاله اثر بخشی کاربرد یادیارها در آموزش املا به کودکان دارای اختلال یادگیری املا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در ناتوانی های یادگیری از صفحه ۶ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: اثر بخشی کاربرد یادیارها در آموزش املا به کودکان دارای اختلال یادگیری املا
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال های یادگیری
مقاله یادیارها،آموزش املا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیگدلی ایمان اله
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: عبدل حسین زاده عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی کاربرد یادیارهای دیداری و شنیداری برای آموزش املا به کودکان دارای اختلال های یادگیری در املا در پایه ی اول دبستان بود. روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون تک گروهی بود. نمونه ی پژوهش شامل ۱۵ دانش آموز دارای اختلال های یادگیری املا بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. این کودکان طی ۸ جلسه در برنامه ی آموزش املا با استفاده از یادیار ها شرکت کردند. از کودکان آزمون املای معلم ساخته به عنوان پیش آزمون و پس آزمون گرفته شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری t وابسته تحلیل شدند. نتایج نشان داد که استفاده از یادیارها در آموزش املا باعث افزایش یادگیری املای کلمات می شوند. لذا در آموزش املا به کودکان دارای اختلال های یادگیری املا استفاده از یادیارها موثر است.