مقاله اثر بخشی نرم افزار آموزشی زبان انگلیسی در فرایند یاددهی یادگیری دانش آموزان پایه اول مدارس متوسطه دخترانه شهرستان جویبار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش اجتماعی از صفحه ۶۱ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: اثر بخشی نرم افزار آموزشی زبان انگلیسی در فرایند یاددهی یادگیری دانش آموزان پایه اول مدارس متوسطه دخترانه شهرستان جویبار
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یاددهی
مقاله یادگیری
مقاله نرم افزار آموزشی زبان انگلیسی
مقاله چندرسانه ای ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی راد مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: ندری خدیجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف مطالعه تاثیر نرم افزار آموزشی زبان انگلیسی در فرایند یاددهی یادگیری درس زبان انگلیسی اجرا شده است. روش تحقیق نیمه تجربی است و در آن از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق دانش آموزان دختر مدارس متوسطه شهرستان جویبار به تعداد ۱۶۰۶ نفرند که پنج کلاس (تعداد ۱۰۰ دانش آموز دختر)، با روش جایگزینی تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل آزمون انگیزه پیشرفت، آزمون خودپنداره و یک آزمون معلم ساخته زبان است. روایی آزمون معلم ساخته در چندین نوبت با اعمال نظر متخصصان تایید شد و پایایی آزمون از طریق بازآزمایی در حدود ۰٫۸۹ محاسبه شد. در ابتدای آزمایش از هر دو گروه، پیش آزمونی به عمل آمد. گروه آزمایش به کمک نرم افزارهای آموزشی تحت آموزش قرار گرفتند و به گروه گواه، به روش سنتی آموزش داده شد. در پایان آموزش نیز از هر دو گروه، پس آزمونی برای سنجش انگیزه، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی به عمل آمد. برای آزمودن فرضیه های تحقیق، از آزمون t گروه های مستقل استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که میانگین نمرات گروه آزمایش نسبت به گروه گواه، در سطح بالاتری است. همچنین نتایج نشان داد که استفاده از نرم افزارهای آموزشی در پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی، افزایش انگیزه و خودپنداره دانش آموزان موثر است و باعث نوآوری در آموزش می شود.