مقاله اثر بخشی مثبت اندیشی در کاهش مشاجرات زناشویی دانشجویان متاهل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از صفحه ۴۹ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: اثر بخشی مثبت اندیشی در کاهش مشاجرات زناشویی دانشجویان متاهل
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مثبت اندیشی
مقاله مشاجرات زناشویی
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفی حافظ اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: آسمند پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی مقدم سیدرحمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: سایه میری کوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: گسترش علم آموزی و تغییر سبک زندگی زناشویی، با وجود مزایای فراوان آن گاه با منفی اندیشی زوجین، موج فزاینده ای از سوء ظن و نگرانی را در بین آن ها به جای گذاشته است. در چنین شرایطی ، آموزش مهارت های مثبت اندیشی برای همسران به منظور تقویت رابطه ها و اعتماد سازی در بین آن ها می تواند موثر باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مثبت اندیشی در بین دانشجویان متاهل به منظور کاهش مشاجرات زناشویی می باشد.
روش بررسی: پژوهش حاضر به صورت نیمه آزمایشی می باشد که به روش نمونه گیری هدف دار از میان کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد واحد شهرکرد در نیم سال اول سال تحصیلی ۹۱-۹۰ تعداد ۹۶ نمونه انتخاب گردید. ابتدا پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ و پرسشنامه آکسفورد در بین آن ها توزیع گردید. سپس جهت بررسی فرضیه های پژوهش ۵۰ نفر از افرادی را که در آزمون های ذکر شده بر اساس نقطه برش آزمون نمره کمی کسب کرده انتخاب و پس از توزیع آزمون پی اف کیو در بین آن ها بر اساس نتایج به دست آمده ۴۰ نفر انتخاب، و در دو گروه ۲۰ نفری آزمایش و گواه جایگزین شده و به گروه آزمایش به مدت شش جلسه یک ساعته مهارت های مثبت اندیشی آموزش داده شد. دو هفته پس از پایان جلسه های آموزش، به عنوان پس آزمون، آزمون انریچ روی هر دو گروه اجرا گردید.
یافته ها: بررسی نگرش مثبت، در هر گروه از دانشجویان مورد بررسی تفاوت های بارز و معنی داری با هم داشتند.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که آموزش مهارت های مثبت اندیشی در گروه های مختلف زناشویی تاثیر متفاوت و معنی داری دارد.