مقاله اثر بخشی دو نوع کود زیست فسفری در زراعت ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های خاک (علوم خاک و آب) از صفحه ۱۳ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: اثر بخشی دو نوع کود زیست فسفری در زراعت ذرت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فسفر
مقاله کود فسفاته شیمیائی
مقاله کود فسفاته زیستی
مقاله ذرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضیاییان عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: سلیم پور سعید
جناب آقای / سرکار خانم: سیلسپور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: صفاری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: بصیرانی نصراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی اثرات ریز جانداران حل کننده فسفر، مطالعه اثر بخشی کودهای زیستی و مقایسه آن ها با کودهای شیمیایی در زراعت ذرت در کشور، یک آزمایش مزرعه ای سه ساله در مزارع ذرت کاری فارس، خوزستان (دزفول)، ورامین و کرج اجرا شد. در هر منطقه آزمایشی با چهار تیمار در سه تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا گردید. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از ۱) تیمار شاهد بدون مصرف کود فسفره، ۲) مصرف فسفر از منبع کود فسفاته میکروبی، ۳) مصرف فسفر از منبع کود بیو فسفات طلائی و ۴) مصرف فسفر از منبع سوپر فسفات تریپل. مصرف کودها بر اساس آزمون خاک بود. چون در کودهای زیستی ماده آلی، گوگرد و روی به کار رفته بود، مقدار محاسبه شده عناصر اضافی آن ها در دیگر تیمارها نیز منظور گردید. نتایج نشان داد که کاربرد فسفر اثر معنی داری و مثبتی بر عملکرد ذرت داشت. در تمام مناطق مورد مطالعه کاربرد کود سوپر فسفات تریپل موثرتر از بقیه منابع بود. کود فسفاته میکروبی نیز اثراتی در حد سوپر فسفات تریپل داشت و بعد از این کود قرار گرفت. گرچه کود بیوفسفات طلائی در ورامین و دزفول اثر مثبت و معنی داری بر عملکرد دانه داشتند اما در مجموع تفاوت آماری معنی داری بین شاهد و کاربرد بیوفسفات طلائی مشاهده نشد. در مجموع می توان کاربرد کود فسفاته میکروبی به جای کود سوپر فسفات تریپل را در زراعت ذرت توصیه نمود اما برای توصیه بیوفسفات طلائی در این زراعت به تحقیقات بیشتری نیاز است.