مقاله اثر بخشی درمان راه حل مدار بر تاب آوری و احساس انسجام بیماران مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از صفحه ۱۷۵ تا ۱۸۱ منتشر شده است.
نام: اثر بخشی درمان راه حل مدار بر تاب آوری و احساس انسجام بیماران مولتیپل اسکلروزیس (ام اس)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمان راه حل مدار
مقاله تاب آوری
مقاله احساس انسجام
مقاله مولتیپل اسکلروزیس (ام اس)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرهاشمی مالک
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هدف اساسی این مطالعه، اثربخشی روش درمان راه حل مدار بر تاب آوری و احساس انسجام بیماران ام اس بود.
روش بررسی: در این پژوهش شبه تجربی، ۱۶ بیمار مبتلا به ام اس به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها شامل پرسشنامه تجدید نظر شده احساس انسجام فلسنبرگ و مقیاس تاب آوری کانر دیویدسون بود که بیماران پیش از مداخله آن را تکمیل کردند و پس از ارائه درمان راه حل مدار، که در پنج جلسه ۷۵ دقیقه ای انجام شد، پس آزمون به عمل آمد.
یافته ها: نتایج آزمون t همبسته نشان داد که میزان متغیر تاب آوری و حس انسجام در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنی داری دارند.
نتیجه گیری: براساس تحلیل های انجام شده می توان نتیجه گرفت که روش درمان راه حل مدار می تواند بر تاب آوری و احساس انسجام بیماران مبتلا به ام اس اثربخش باشد.