مقاله اثر بخشی خانواده درمانی ساختاری بر سطح رضایت زناشویی زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: اثر بخشی خانواده درمانی ساختاری بر سطح رضایت زناشویی زنان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خانواده درمانی ساختاری
مقاله رضایت زناشویی
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عاشوری جمال
جناب آقای / سرکار خانم: منشئی غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی رویکرد خانواده درمانی ساختاری بر سطح رضایت زناشویی زنان انجام شد. جامعه آماری این پژوهش همه زنان دارای مشکل نارضایتی زناشویی مراجعه کننده به مرکز مشاوره رازی شهرستان ورامین بودند. از میان آنان ۴۰ زن به روش در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در ۲ گروه مساوی شامل گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. این مطالعه با استفاده از روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. اعضای گروه آزمایش به مدت ۱۰ جلسه ۷۰ دقیقه ای در معرض مداخله خانواده درمانی ساختاری قرار گرفتند. در طول مدت مداخله، گروه کنترل هیچ گونه درمانی دریافت نکرد. ابزار این پژوهش پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ بود. داده ها با روش آمار توصیفی و آزمون تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که خانواده درمانی ساختاری بر سطح رضایت زناشویی زنان موثر است. نتایج حاکی از اهمیت توجه به مداخلات خانواده درمانی ساختاری در افزایش رضایت زناشویی زنان بود.