مقاله اثر بخشی تامین آب بدن بر بهره وری چغندرکاران استان آذربایجان غربی (شهرستان بوکان)، ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در بهداشت و ایمنی کار از صفحه ۴۹ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: اثر بخشی تامین آب بدن بر بهره وری چغندرکاران استان آذربایجان غربی (شهرستان بوکان)، ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله WBGT
مقاله هیدارسیون
مقاله برداشت چغندر قند
مقاله بهره وری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلبابایی فریده
جناب آقای / سرکار خانم: حمه رضایی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی اسعد
جناب آقای / سرکار خانم: دیبه خسروی افشین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بیماری های ناشی از گرما یکی از علل اصلی شیوع مرگ و میر در سراسر جهان است. کارگرانی که در معرض گرمای شدید هستند قادر به فعال سازی مکانیسم های جبرانی نمی باشند، در نتیجه سلامتی آن ها در معرض خطر قرار خواهد گرفت. استرس حرارتی به علت تاثیر بر عملکرد و اجرای ضعیف کار و وظیفه، احتمال عوارض و صدمات مربوط به کار را افزایش داده و علاوه بر آن بر میزان تولید نیز اثرگذار است. در طول دوره برداشت چغندر، کشاورزان از حدود 8 صبح تا 4 بعدازظهر در معرض نور خورشید و گرمای بیش از حد هستند. از این رو انجام اقدامات پیشگیرانه به منظور حفظ سلامتی کشاورزان در راستای ارتقاء بهره وری ضروری است. لذا این پروژه باهدف مطالعه اثربخشی تامین آب بدن در کاهش استرس حرارتی و بهره وری در هنگام برداشت چغندر در سال ۱۳۹۱ به اجرا در آمده است.
روش کار: ۲۰ کشاورز از کشاورزان چغندرکار استان آذربایجان غربی –شهرستان بوکان در فصل تابستان با متوسط دمای ۲۹٫۸۵oC و رطوبت نسبی ۴۱% طی ساعات ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر به هنگام برداشت چغندر مورد مطالعه قرار گرفتند. معیارهای انتخاب به صورت زیر تعریف شد: بیش از 50% از برنامه کار روزانه و به مدت حداقل 10 روز از دوره پیگیری کارکرده باشند. پس از آن اطلاعات فردی و میزان مصرف آب در طی شیفت کار و همچنین میزان برداشت محصول توسط کشاورزان در پایان روز کاری ثبت گردید. میزان مواجهه با گرما بر اساس شاخص WBGT سنجش و در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss نسخه ۲۰ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میزان شاخص WBGT-TWA حاصل از سنجش WBGT در چهار مقطع زمانی معادل ۲۷٫۳۹oC به دست آمد که به طور کل بیشتر از حدود آستانه مجاز بود. ۵۰% از کشاورزان (N=10) میزان بالایی از آب دریافت کردند (۷-۶ لیتر). محصول برداشت شده به طور معنی داری درمیان این افراد که بهتر هیدراته شده اند، افزایش یافته است (p=0.005) میزان برداشت چغندر از 5 تن تا بیش از 7 تن به ازای هر کارگر در روز).
نتیجه گیری: با اقدامات rehydration، بهره وری به میزان متوسط 2 تن به ازای هر کارگر در روز افزایش نشان داد.