مقاله اثر بخشی آموزش مهارت های پرسشگری به معلمان بر تفکر انتقادی دانش آموزان متوسطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی) از صفحه ۱ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: اثر بخشی آموزش مهارت های پرسشگری به معلمان بر تفکر انتقادی دانش آموزان متوسطه
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت های پرسشگری
مقاله تفکر
مقاله تفکر انتقادی
مقاله آموزش معلمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گنجی کامران
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبی ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: لطفعلی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت های پرسشگری به معلمان بر میزان تفکر انتقادی دانش آموزان پسر دوره متوسطه بود. طرح پژوهش حاضر شبه آزمایشی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون باگروه کنترل است. جامعه آماری را کلیه دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهرستان ملایر تشکیل می دادند، از این جامعه ۲۱۹ دانش آموز سال دوم و سوم رشته های علوم انسانی و الکتروتکنیک به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه (۱۱۳ کنترل، ۱۰۶ آزمایشی) در قالب ۸ کلاس مورد بررسی قرار گرفتند. دبیران ۴ کلاس (درس های فلسفه، منطق، دینی، الکترونیک کاربردی) به عنوان گروه آزمایشی دوره مهارت های پرسشگری را دریافت و دبیران ۴ کلاس دیگر به عنوان گروه کنترل در این دوره شرکت نکردند. برای گردآوری اطلاعات پژوهش از آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم «ب» (فاشیون و فاشیون، 1997) استفاده شد. داده ها با آزمون های t و تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که دانش آموزان هردوگروه از نظر سن، معدل، بهره هوشی و تفکر انتقادی و زیر مقیاس های آن باتوجه به نمره های پیش آزمون همگن بودند. تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مهارت های پرسشگری به معلمان باعث افزایش ۱۲ درصدی تفکر انتقادی دانش آموزان شده است. در پنج زیر مقیاس تفکر انتقادی؛ تحلیل ۹ درصد، ارزیابی ۱۲ درصد، استنتاج ۴ درصد، استدلال قیاسی ۶ درصد واستدلال استقرایی ۵ درصد افزایش یافته بود. تفاوت میانگین نمره مهارت های تفکر انتقادی به طور کلی و پنج زیر مقیاس آن در دانش آموزان رشته های الکتروتکنیک وعلوم انسانی معنادار نبود.