سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اسمعیل ابونوری – استاد اقتصاد سنجی و آمار اجتماعی، بخش اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد
امین رضی نتاج – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکو

چکیده:

بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ از امریکا آغاز و دیری نپائید که همچون یک بیماری واگیر تمام اقتصاد دنیا را متأثیر ساخت. هدف اساسی در این تحقیق بررسی و ارزیابی دلایل بروز این بحران و سپس اقدامات انجام شده توسط کشورهای مختلف برای مقابله با آن می باشد. برای این منظور اثر بحران اقتصادی بر برخی از بخش های اقتصادی (مانند: سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس، بودجه دولت، و عملکرد شرکت های صادر کننده) با تعیین عوامل مؤثر و جهت اثر گذاری، با استفاده از نمودارهای تحلیلی مطالعه می گردد. همچنین با استفاده از آزمون میانگین بررسی می گردد که اثر بحران اقتصادی بر اقتصادی ایران کمتر از میانگین جهانی بوده است. نتایج احصل نشان می دهند: ۱-با توجه به نقش برجسته دولت در اقتصاد ایران، بحران مالی اثر منفی معنی داری بر سطح فعالیت های اقتصادی خواهد داشت. ۲- بحران اقتصادی موجب کاهش قیمت سهام شرکت های صادر کننده می گردد. ۳- بحران اقتصادی سبب کاهش سودآوری و افزای نوسان سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس می گردد. اجرای نظارت دقیق بر مسیرها در جهت کاهش وسعت اثرگذاری بحران های آتی مفید خواهد بود. شایان ذکر است که دوره ی مورد بررسی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ می باشد.