سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عباس ملکی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
محمد پاکدل – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقا
احمد طهماسبی – دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه شر یاز
افشین مظفری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر کودهای محرک رشد گیاه (ازتوباکتر و سودوموناس) بر صفات کمی و کیفی ارقام گندم در شرایط عادی و تنش خشکی در پاییز سال ۱۳۸۸ در ایلام اجرا شد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار بوده که ارقام چمران و وریناک در کرت های اصلی و چهار سطح باکتری ( مصرف ازتوباکتر, سودوموناس, هردوی آنها و تیمار شاهد یعنی بدون مصرف باکتری) به صورت فاکتوریل در کرتهای فرعی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی، نشان داد که همه صفات مورد بررسی بجز عملکرد بیولوژیک تحت تاثیر رقم قرار گرفتند. همچنین به جز وزن هزاردانه، عملکرد دانه و شاخص برداشت تاثیر آبیاری بر سایر صفات معنی دار نبود. تاثیر کود زیستی بر همه صفات مورد بررسی اختلاف معنی داری نشان داد. نتایج نشان داد که تیمارهای کود زیستی عملکرد بیشتری نسبت به تیمار بدون استفاده از کود زیستی دارند. از طرفی مصرف کود زیستی ازتوباکتر می تواند مقدار نیتروژن مصرفی را کاهش دهد، اما زمانی گندم می تواند عملکرد مناسبی تولید کند که یک منبع کودی به همراه آن استفاده شود. نتایج کلی آزمایش نشان داد، بیشترین عملکرد مربوط به تیمار مخلوط کود زیستی و کمترین عملکرد مربوط به عدم مصرف کود زیستی بوده است.