سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

قائقه نوری – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد
فرید فیروزبخش – استادیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

چکیده:

به منظور بررسی اثر باکتری های زیست یار بر پارامترهای هماتولوژیک خون ماهیان زینتی، پروبیوتیک پروتکسین به مدت ۲ ماه بر روی بچه ماهیان اسکار با میانگین وزن اولیه ۰/۱۲±۴/۹۲ گرم آزمایش شد. این آزمایش بصورت طرح کاملا تصادفی در قالب ۴ تیمار و ۳ تکرار و ۱۴۴ عدد بچه ماهی(در هر آکواریوم ۱۲ عدد بچه ماهی) صورت پذیرفت. پروبیوتیک مورد نظر به غذای تجاری بیومار در سه سطح ۰/۵و ۰/۱۵ و ۱ گرم به ازای کیلوگرم غذای خشک اضافه گردید. تیمار شاهد از جیره فاقد پروبیوتیک تغذیه شدند. نرخ تعذیه بر اساس ۴% وزن بدن و ۳ نوبت در روز انجام گرفت. خونگیری با قطع ساقه دمی انجام شد و در هر نمونه خون، تعداد گلبول های قرمز، گلبول های سفید، غلظت هموگلوبین و میزان هماتوکریت اندازه گیری شدند. براساس نتایج بدست آمده، تیمار آزمایشی حاوی ۰/۱۵ گرم پروبیوتیک به ازای کیلوگرم غذای خشک افزایش معنی داری (P<0/05) از نظر تعداد گلبول قرمز، گلبول سفید و هماتوکریت در مقایسه با تیمار شاهد نشان داده است اگرچه تیمارهای آزمایشی حاوی ۰/۵ و ۱ گرم پروبیوتیک نیز افزایش را نشان دادند اما این افزایش از نظر آماری معنادار نبود (P>0/05). از نظر مقدار هموگلوبین بین تیمارهای ۰/۵ و ۰/۱۵ گرم پروبیوتیک به ازای کیلوگرم غذای خشک با شاهد اختلاف معنی داری مشاهده شده است (P<0/05) ولی تیمار ۱ گرم پروبیوتیک با تیمار شاهد اختلاف بارزی نشان نداده است.(P>0/05) نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که پروبیوتیک پروتکسین توانایی تاثیرگذاری بالایی بر فاکتورهای هماتولوژیک خون بچه ماهیان اسکار داشته و در بین سطوح مختلف بکار برده شده بهترین دوز موثر بر شاخص های خونی، سطح ۰/۱۵ گرم پروبیوتیک به ازای کیلوگرم غذای خشک می باشد.