سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا احتشامی – عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
نیلوفر آقایی پور – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
ریحانه پردل –
کاظم خاوازی – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب کرج

چکیده:

به منظور مطالعه اثر باکتری های محرک رشد بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کنجد تحت شرایط تنش خشکی، آزمایشی در دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی در ۴ تکرار در سال ۱۳۸۸ به اجرا درآمد. در این تحقیق عامل تنش در ۵ سطح [۰(شاهد)، ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ مگاپاسکال] و تلقیح بذر با باکتری در ۵ سطح [P. fluorescents strain 36 , P. fluorescents strain 159, P.fluorescents strain 120 , P. fluorescents strain 187 و بدون باکتری (شاهد)] در نظر گرفته شدند. صفات مورد ارزیابی عبارت بودند از: طول ریشه چه، طول ساقه چه، وزن تر ریشه چه، وزن تر ساقه چه، وزن خشک ریشه چه، وزن خشک ساقه چه، وزن تر گیاهچه، ضریب آلومتریک، درصد آب گیاهچه، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و شاخص ویگور. در این تحقیق، نتایج حاکی از آن بود که P.fluorescents strain 36 در صفات مربوط به طول ریشه چه، طول ساقه چه، درصد آب بافت گیاهچه، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و شاخص ویگور بیشترین مقدار را به خود اختصاص داد. آنچه مسلم است باکتری های محرک رشد اثر معنی داری را در بیشتر صفت های مورد مطالعه داشته اند. شاید بتوان این گونه بیان داشت که این ریزجانداران از طریق موادی که از خود ترشح می کنند، شرایط را برای جوانه زنی بهتر و مساعدتر بذر و رشد گیاهچه تحت شرایط تنش فراهم می کنند.