سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آقامحمد علیجانی، – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
مجتبی جعفرزاده – کنار سری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
خسرو استکی اورگانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
میثم رحمتی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

در سال زراعی ۱۳۸۹ بر روی خاک های آهکی شهرستان الشتر استان لرستان در TMS این تحقیق بر روی گیاه سویا لاین شرایط مزرعه انجام شد. آزمایش بر اساس آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عدم محلولپاشی ) و غلظت ۲ در هزار سولفات روی R= ZnR تیمارهای شامل عامل محلولپاشی سولفات روی در دو سطح شاهد ( ۰ Zn ) R1در دو سطح (Pseudomonas fluarescens) باکتری حل کننده فسفات باکتری های جدایه سودوموناس فلورسنس ،( R Thiobacillus ) و باکتری حل کننده گوگرد باکتری های جدایه تیوباسیلوس تیواکسیدانس (PR0R) و عدم کاربرد (P R1R) کاربرد بکار گرفته شد. نتایج نشان داد تیمار حل کننده زیستی فسفات + (TR0R ) و عدم کاربرد (TR1R ) در دوسطح کاربرد (thiooxidanc 31/ 4109 کیلوگرم در هکتار و بیشترین درصد پروتئین به میزان ۷۶ / حل کننده زیستی گوگرد بیشترین عملکرد دانه به میزان ۴ بیشترین .( p<0/ 0 درصد را بوجود آورده است( ۰۱ / درصد و بیشترین میزان غلظت فسفر در بخش هوایی گیاه سویا به میزان ۳۶ تیمار حل کننده .( p<0/ 21 درصد مربوط به تیمار حل کننده زیستی فسفات+ محلول پاشی روی است( ۰۱ / میزان روغن دانه ۵۶ ۴ درصد / زیستی فسفات + حل کننده زیستی گوگرد + محلولپاشی عنصر روی بیشترین مقدار نیتروژن بخش هوایی را به میزان ۹۳ همچنین کاربرد تیمار حل کننده زیستی گوگرد + محلولپاشی عنصر روی بر غلظت این عنصر بیشترین .( p<0/ رسانده است( ۰۵ تأثیر را از لحاظ آماری در سطح ۱ درصد معنی داشت.