مقاله اثر باکتری های محرک رشد بر فنولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه هیبریدهای ذرت (.Zea mays L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی) از صفحه ۷۱ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: اثر باکتری های محرک رشد بر فنولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه هیبریدهای ذرت (.Zea mays L)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزوسپیریلیوم
مقاله ازتوباکتر
مقاله ذرت
مقاله صفات رویشی
مقاله عملکرد بیولوژیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی فرد عباس
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری راد هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: پیری عیسی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی اثر کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای ذرت، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه دانشگاه پیام نور استان ایلام در سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ اجرا گردید. هیبریدهای ذرت شامل سینگل گراس های ۶۰۴، ۷۰۴ و ۸۰۷ به عنوان عامل اصلی و کود زیستی (عدم تلقیح، تلقیح با ازتوباکتر، آزوسپریلوم و مخلوط ازتوباکتر و آزوسپیریلوم) به عنوان عامل فرعی انتخاب شدند. نتایج آزمایش حاکی از اختلاف معنی دار هیبریدها از نظر تعداد روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته، وزن خشک تک بوته، طول بلال، قطر ساقه، تعداد دانه در بلال، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و پروتئین دانه بود. ذرت سینگل کراس ۷۰۴ نسبت به سایر هیبریدهای مورد آزمایش بیشترین وزن خشک تک بوته (۲۵۹٫۵ گرم در متر مربع)، ارتفاع بوته (۲۰۱٫۱ سانتی متر)، تعداد دانه در ردیف (۴۲٫۸ دانه)، عملکرد دانه (۱۰۸۵۰ کیلوگرم در هکتار) و عملکرد بیولوژیک (۲۲۰۴۰ کیلوگرم در هکتار) را دارا بود. اثر باکتری های محرک رشد نیز بر کلیه صفات به جز شاخص برداشت معنی دار گردید. مخلوط باکتری های محرک رشد ازتوباکتر و آزوسپیریلوم نسبت به تیمار عدم تلقیح بیشترین تعداد روز تا ظهور بلال (۷۱٫۲ روز)، تعداد روز تا رسیدگی (۱۱۵٫۴ روز)، تعداد برگ بالای بلال (۵٫۶ برگ)، وزن خشک تک بوته (۲۴۰٫۴ گرم در متر مربع)، طول بلال (۲۴٫۳ سانتی متر)، ارتفاع بوته (سانتی متر)، قطر ساقه (۲٫۵ سانتی متر)، تعداد ردیف در بلال (۱۴٫۵ ردیف)، تعداد دانه در ردیف (۴۴٫۲ دانه)، وزن هزار دانه (۳۱۵٫۴ گرم)، عملکرد دانه (۱۰۱۹۰ کیلوگرم در هکتار)، عملکرد بیولوژیک (۲۱۳۲۰ کیلوگرم در هکتار) و پروتئین دانه (۱۰٫۷%) را دارا بود. در اثر برهمکنش هیبرید در کود زیستی روی عملکرد دانه بیشترین عملکرد دانه (۱۲۳۲۰ کیلوگرم در هکتار) به ترتیب از هیبرید سینگل کراس ۷۰۴ و مخلوط کود زیستی ازتوباکتر و آزوسپیریلیوم و کمترین عملکرد دانه (۷۵۷۰ کیلوگرم در هکتار) از هیبرید ذرت سینگل کراس ۶۰۴ و عدم تلقیح با کود زیستی به دست آمد.