مقاله اثر باکتریهای حل کننده فسفات، گوگرد و محلول پاشی روی بر جذب عناصر غذایی در گیاه سویا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۳۲۷ تا ۳۴۰ منتشر شده است.
نام: اثر باکتریهای حل کننده فسفات، گوگرد و محلول پاشی روی بر جذب عناصر غذایی در گیاه سویا
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذب عناصر
مقاله حل کننده زیستی
مقاله محلول پاشی روی
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده کنارسری مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: استکی اورگانی خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: علیجانی آقامحمد
جناب آقای / سرکار خانم: امیدواری شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثرات کاربرد حل کننده های زیستی فسفات و گوگرد و محلول پاشی عنصر روی (Zn) بر عملکرد دانه، درصد پروتئین، درصد روغن دانه و همچنین بر جذب عناصر غذایی این تحقیق بر روی گیاه سویا لاین TMS در سال زراعی ۱۳۸۹ بر روی خاکهای آهکی شهرستان الشتر استان لرستان در شرایط مزرعه انجام شد. این تحقیق بر اساس آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای مورد بررسی شامل: ۱- حل کننده زیستی فسفات (سودوموناس) ۲- حل کننده زیستی گوگرد (تیوباسیلوس) ۳- حل کننده زیستی فسفات + حل کننده زیستی گوگرد ۴- محلول پاشی عنصر روی ۵- حل کننده زیستی گوگرد + محلول پاشی عنصر روی ۶- حل کننده زیستی فسفات + محلول پاشی روی ۷- حل کننده زیستی فسفات + حل کننده زیستی گوگرد + محلول پاشی عنصر روی و ۸- شاهد، انجام شد. جهت اعمال تیمارهای باکتریایی از مایه تلقیح باکتری های جدایه سودوموناس فلورسنس (Pseudomonas fluorescens) و جدایه تیوباسیلوس تیواکسیدانس (Thiobacillus thiooxidanc) استفاده شد. نتایج نشان داد، تیمار حل کننده زیستی فسفات + حل کننده زیستی گوگرد با ۴۱۳۳٫۲ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه و تیمار حل کننده زیستی فسفات + حل کننده زیستی گوگرد + محلولپاشی عنصر روی با ۲۱٫۲۶ درصد بیشترین میزان روغن دانه را در آزمایش انجام شده تولید نمودند.