سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیرا عشائری – دانشجوی رشته آبیاری زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
علی اصغر منتظر – دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان
منیژه قهرودی تالی – دانشیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی اثر بافت و شوری خاک بر بهره وری آب گندم در سه فصل رشد مختلف ترسال، نرمال و خشکسال در دشت ورامین انجام گردید. واسنجی و صحت سنجی مدل Crop Syst با استفاده از نتایج ازمایشهای یک تا سه ساله ای از ۹ مزرعه ازمایشی گندم انجام شد نقشه های موقعیت – اقلیم، خاک و سیستم کشت سطح زیرکشت واقعی گندم از تصاویر ماهواره IRS-LISS III تعیین شد تهیه گردید. نقشه ترکیب یافته شبیه سازی رشد گیاهی با استفاده از GIS تهیه و در مدول ArcCS فراخوانی شد نقشه شوری عصاره اشباع با توجه به شوری آب آبیاری و پراکندگی چاههای کشاورزی در سطح منطقه به روش فاصله معکوس وزنی IDW تهیه شد نتایج نشان داد که خاکهای رفتارهای متفاوتی را در برخورد با فصول رشد مختلف ترسال، نرمال و خشکسال از خود نشان میدهند که حاکی از تفاوت خاکها در ظرفیت نگهداری و بافت لایه سطحی خاک آنها است.