سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

میثم آرامش – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشگاه یزد
حمید سودایی زاده – اعضای هیات علمی دانشگاه یزد
سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی –
اصغر مصلح آرانی –

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی اثر بازدارندگی عصاره اندام های مختلف کور بر روی جوانه زنی و رشد اولیه علف هرز یولاف صورت گرفت. بدین منظور مقادیر ۲۵/۱، ۹/۰ و ۶/۰ گرم از پودر تهیه شده از اندامهای هوایی و ریشه گیاه کور به طور جداگانه در ۱۰۰ میلی لیتر آب مقطر حل و غلظت های مختلف عصاره تهیه گردیده و اثر آنها به همراه آب مقطر بعنوان شاهد بر جوانه زنی و رشد اولیه یولاف در داخل پتریدیش بررسی گردید. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر خاصیت بازدارندگی کور به خصوص در غلظت های بالا می باشد. در غلظت ۶/۰ و ۹/۰ درصد ، عصاره ریشه و بخش هوایی گیاه کور از نظر کاهش در صد جوانه زنی با همدیگر تفاوت معنی داری نداشتند در حالیکه در غلظت ۲۵/۱، عصاره ریشه جوانه زنی را ۹۴ و عصاره بخش هوایی این صفت را به میزان ۶۵ درصد نسبت به شاهد کاهش دادند. همچنین عصاره های مورد بررسی در این آزمایش در مقایسه با شاهد طول ریشه چه و ساقه چه یولاف را کاهش دادند. بین غلظت عصاره مصرفی و میزان رشد اندامهای علف هرز مورد بررسی رابطه معکوس و معنی داری وجود داشت بطوریکه بیشترین خاصیت علفکشی در غلظت های بالاتر عصاره بدست آمد. بطور کلی نتایج حاصل از این آزمایش بیانگر وجود مواد بازدارنده رشد در گیاه کور بوده که ضروری است ترکیبات مذکور در تحقیقات آتی شنا سایی گردند.