سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیده فاطمه کلانتری – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
محسن برزگر – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
زهره حمیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

فعالیت ضدقارچی اسانس دارچین (Cinnamomum zeylanicum و مرزنگوش وحشی Origanum vulgare L.) برآسپرژیلوس فلاووس دررب گوجه فرنگی ارزیابی شد ترکیباتشیمیایی اسانس ها با GC/MS تجزیه شد برای ارزیابی فعالیت ضدقارچی ۵ ۱۰CFU/ml آسپرژیلوس فلاووس به نمونه های رب گوجه فرنگی تلقیح و غلظت های مختلف اسانس به هر نمونه اضافه شده و به مدت ۶۰ روز دردمای ۰/۵±۲۵ درجه سانتی گراد گرمخانه گذاری شدند اندازه گیری فعالیت ضدقارچی با استفاده از روش رقیق سازی آگار صورت گرفت نتایج نشان داد که ۱۰۰ppmاز اسانس دارچین و مرزنگوش وحشی به ترتیب ۸۶/۷ و ۸۲درصد بازدارندگی دررب گوجه فرنگی داشتند اسانس دارچین درغلظت ۳۰۰ و مرزنگوش وحشی در غلظت ۲۰۰ppm 99% از رشد مرزنگوش وحشی بازداری کرد برای ارزیابی حسی ا زنمونه های سس کچاپ برپایه رب گوجه فرنگی استفاده شد و نمونه های محتوی ۲۰۰ و ۱۰۰ ppm دارچین در مورد پذیرش ارزیاب ها قرارگرفت .