مقاله اثر بازدارندگی اسانس آویشن دنایی در گوشت چرخ شده گوساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۱ در ارمغان دانش از صفحه ۳۷۰ تا ۳۷۸ منتشر شده است.
نام: اثر بازدارندگی اسانس آویشن دنایی در گوشت چرخ شده گوساله
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آویشن دنایی
مقاله گوشت چرخ شده
مقاله خاصیت بازدارندگی
مقاله باکتری اشرشیا کلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی پورسی سخت صدیف اله
جناب آقای / سرکار خانم: گلستان لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: کابوسی حامی
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: خواص ضد میکروبی عصاره و اسانس گیاه آویشن دنایی روی انواع میکروب ها ثابت شده است. هدف این مطالعه بررسی اثر باز دارندگی اسانس آویشن دنایی در گوشت چرخ شده گوساله بود.
روش بررسی: دراین مطالعه تجربی ابتدا خاصیت بازدارندگی اسانس گیاه آویشن دنایی روی باکتری اشرشیا کلی در محیط کشت مولر هینتون آگار و با روش ایجاد چاهک مورد آزمایش قرار گرفت و بعد از اطمینان از این خاصیت، اثر بازدارندگی آن در گوشت چرخ شده و حرارت دیده گوساله بررسی شد. گوشت گوساله بعد از چرخ شدن، با استفاده از اتوکلاو حرارت داده شد و بعد از خنک شدن با باکتری شرشیا کلی تلقیح گردید و در ظرف های مجزا، غلظت های مختلف اسانس و هم چنین ترکیب اسانس و نیسین سدیم کلرید در آن تلقیح شد و به مدت ۱۲ روز با فاصله زمانی هر دو روز یک بار از این ظرفها، نمونه برداری و رقت سازی شد و در محیط کشت بلاد آگار باروش کشت سطحی آزمایش میکروبی انجام شد. داده ها با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: اسانس آویشن دنایی روی باکتری اشرشیا کلی خاصیت بازدارندگی داشت و تعداد باکتری اشرشیا کلی را در نمونه های حاوی این باکتری نسبت به نمونه شاهد کاهش داد. هم چنین نیسین سدیم کلرید اثر تشدید کنندگی روی میزان بازدارندگی اسانس آویشن دنایی نداشت.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد، اسانس آویشن دنایی می تواند در گوشت چرخ شده از رشد باکتری اشرشیا کلی بکاهد.