سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هوشنگ دباغ –
هامون فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه کردستان

چکیده:

بارگذاری های چرخه ای می تواند با توجه به نوع کاربری و یا مدل سازی شرایط واقعی ساخت ، طراحی و مورد آزمایش قرار گیرند. در این بررسی آزمایشگاهی برروی آزمونه های بتنی خودتراکم و با استفاده از مدل سازی شرایط بارگذاری مختلف چرخه ای فشاری به بررسی اثراتافزایش و یا کاهش سرعت اعمال بار چرخه ای و همچنین اثر بار مرده اولیه بر روی رفتار جذب انرژی و ترک های وارده می پردازیم. در اینآزمایش ها سرعت های مختلف بارگذاری موجب گردید تا مدل های متفاوتی از نمودار تنش کرنش و توان جذب انرژی با گسترش دامنه – ترک ها با بار مرده اولیه به همراه بارگذاری چرخه ای بدست آید. این تفاوت در زمان اعمال انرژی و بار وارد بر آزمونه با افزایش سرعت اعمالبار بدست آمده که آزمونه های مختلفی از بتن خود تراکم با اسلامپ های مختلف نتایج متفاوتی را نمایان می سازند. در واقع افزایش سرعتبارگذاری خود به تنهایی عاملی است که به صورت مستقیم بر میزان جذب انرژی و همچنین مساحت داخل حلقه هیسترسیس اثر دارد. این تغییرات سرعت و یا بار های مرده اولیه بر ریزترک هایی که ممکن است در هر سیکل بارگذاری اثر جذبی داشته باشند اثر معکوس گذاشته ویا موجب پرش در کرنش بدست آمده گردیده و یا با تبدیل خطوط منحنی به حالتی مستقیم تر همراه است. البته اثر افزایش مقاومت فشاریدر بتن با تغییر در میزان عواملی مختلفی همراه است و هر عاملی به صورت جداگانه و یا ترکیبی بر روی رفتار بتن در جذب انرژی تاثیر مشخصی را اعمال نموده است. در واقع حفظ خصوصیات ویژه در بتن خود تراکم و دست یابی به مقاومت های مورد نظر موجب گردید تا تغییرات کوچکی با اثرات بسیار مشخص در رفتار مقاومتی بتن خودتراکم در بار گذاری های پله ای شود