سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هاجر شاهین ورنوسفادرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
احمد فرخیان فیروزی – استادیار دانشکدهی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
احمد منشی – استاد دانشکدهی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
علی اکبر بابائی – استادیاردانشکدهی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

چکیده:

آلودگی خاک به فلزاتسنگین، مشکلاتی جدّی برای محیط زیست و سلامت انسان بوجود آورده است. گیاهپالایی روشی نوین برای پالایش خاکهای آلوده به این فلزات میباشد. این روش در مقایسه با سایر روشهای پالایش، بسیار کم هزینه و ساده است. افزایش مقدار فراهمی عنصر در خاک عاملی اساسی برای گیاه پالایی در خاک آلوده به فلزات سنگین به حساب می آید . هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر اکسید آهن در دو اندازهی (نانو و میکرو) در چهار سطح ( شاهد(صفر ۰/۱و۰/۵و۱ درصد وزنی خاک) بر جذبسرب خاک در چهار سطح(شاهد(صفر)، ۲۰۰و۳۰۰و۴۰۰ میلیگرم بر کیلوگرم خاک) در اندام هوایی و ریشه گیاه ذرت (رقم سینگل گراس ۴۰۰ ) بوده است . بدین منظور آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گردید. نتایج نشان داد با افزایش غلظت اکسید آهن هماتیت، جذب سرب ریشه و اندام هوایی گیاه افزایش معنیداری نسبت به شاهد داشته است اما در غلظت ۱ درصد، در جذب سرب توسط ریشهی گیاه کاهش معنیداری نسبت به شاهد دیده میشود . اکسید آهن در اندازه نانو و میکرو سبب افزایش میزانجذب سرب اندام هوایی شده است ولی این افزایش فقط در سطح یک درصد میکرو ذره نسبت به شاهد معنیدار شده است. در تمام غلظتهای نانو و میکرو اکسید آهن به جز سطح ۱ درصد نانو ذرات تفاوت معنیداری در میزان جذب سرب ریشه بین شاهد و سطوح دیگرمشاهده نمیشود ولی در سطح ۱ درصد نانو ذرات کاهش میزان جذب سرب نسبت به شاهد دیده شده است. همچنین با افزایشغلظت سرب خاک، جذب سرب ریشه و اندام هوایی افزایش یافت و جذب سرب در ریشه بیشتر از اندام هوایی میباشد