سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

پگاه صیادامین – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
علیرضا شهسوار – استادیار بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

این پژوهش برای بررسی اثر محلول پاشی اسید بوریک و سولفات روی با غلظت های صفر، ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ میلی گرم در لیتر و اوره با غلظت های صفر، ۵۰۰۰ و ۷۵۰۰ میلی گرم در لیتر بر صفات کمی میوه (وزن، قطر و طول میوه) بر روی رقم شنگه در طی ۲ سال به اجرا در آمد. نتایج نشان داد که بی شترین وزن و قطر میوه در سال اول در تیمار سولفات روی در ۴۰۰۰ میلی گرم بر لیتر به تنهایی دیده شد. در سال دوم در مورد وزن میوه تیمار ۲۰۰۰ میلی گرم در لیتر سولفات روی به همراه اسیدبوریک در همین غلظت و اوره در ۵۰۰۰ میلی گرم در لیتر در مورد قطر سولفا ت روی در ۴۰۰۰ میلی گرم بر لیتر با اسید بوریک در همین غلظت و صفر اوره بیش ترین میزان را دارا بودند . بیش ترین طول میوه در سال اول و دوم به ترتیب در تیمار ۲۰۰۰ میلی گرم در لیتر سولفات روی با اسیدبوریک در همین غلظت و اوره در ۵۰۰۰ میلی گرم در لیتر و تیمار سولفات روی در ۲۰۰۰ میلی گرم بر لیتر به همراه اسید بوریک در ۴۰۰۰ میلی گرم بر لیتر و اوره در ۷۵۰۰ میلی گرم بر لیتر دیده شد.