سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

هاجر مساح – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش صنعتی و سازمانی دانشگاه اصفها
سیدمیثم دیباجی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش صنعتی و سازمانی دانشگاه اصفها

چکیده:

پرستاران به علت ماهیت شغلشان، روزانه با موانع و مشکلات زیادی روبه رو هستند . قوانین کاری،سختی مراقبت از بیماران ، کمبود در برآور ده کردن برخ ی از نیازهای بیماران ، همه و همه پرستار را دچار فشار روانی می کند و این سوال به ذهن متبادر می شود که آیا می توان از شرایط استرس زا، خستگیهای روانی و مشکلاتی که در این حوزه برای پرستار وجود دارد کاست و آرامش و رفاه بیشتری برای آنان پدید آورد . تمام تلاش ها د ر این حوزه بر عوامل انسانی که همان پرستاران هستند، تاکید دارد. این قشر جامعه به علت ماهیت کاری و ارتباطات نزدیک با مردم از جمله بیماران به لحاظ مواجه بودن با فرسودگی شغلی و آشفتگی اخلاقی بسیار آسیب پذیر تر از سایر مشاغل هستند؛ حضور شرایط فراهم کننده آرامش برای این قشر بسیار مهم می نماید؛ از این رو پژوهش حاضر با بررسی آشفتگی اخلاقی و مفهوم فرسودگی شغلی در پرستاران به معرفی اثر اوج پرداخته است و با نگاهی جامع به این مفاهیم نظریه های تبیین کننده را کاوش نموده است تا با ارئه مدلی از مفاهیم مذکور به جمع بندی راه کارهای ارائه شده برای کاهش اثر اوج در حوزه رفتار سازمانی بپردازد.