سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میثم میری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه محقق اردبیلی
علی عبادی – دانشیاردانشگاه محقق اردبیلی
سدابه جهانبخش – استادیاردانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظور شکست خواب بذر گیاه دارویی هندوانه ابوجهل آزمایشی با ۹ تیمار و سه تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل پیشتیمار بذر با نیترات پتاسیم ۰/۲درصد) تیمار با آب سرد به مدت ۲۲ ۲۴ و ۲۲ ساعت، استفاده از اسید سولفوریک برای مدت ۰۰ و ۲۰ دقیقه و تیمار بدون اعمال شکستخواب بذر (شاهد) بود. پس اعمال تیمار، ظروف پتری حاوی بذور به ژرمیناتور با ۱۵/۳۵درجه سانتیگراد انتقال یافت. صفات مربوط به جوانه زنی (درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان بیشترین درصد جوانه زنی و ضریب سرعت جوانه زنی در تیمار نیترات پتاسیم ۰/۲درصد برای مدت ۲۴ و ۲۲ ساعت بدست آمد.