مقاله اثر اندازه کرت بر میزان رواناب و رسوب اندازه گیری شده ناشی از رگبارهای طبیعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در حفاظت منابع آب و خاک از صفحه ۶۹ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: اثر اندازه کرت بر میزان رواناب و رسوب اندازه گیری شده ناشی از رگبارهای طبیعی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسوب
مقاله رگبار طبیعی
مقاله رواناب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدزاده فرخ
جناب آقای / سرکار خانم: گرجی منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: واعظی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سکوتی اسکویی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی سلمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کرت های فرسایشی به طور گسترده به منظور ارزیابی متغیرها و عوامل اصلی پدیده فرسایش خاک مورد استفاده قرار می گیرند. از این رو، آگاهی از تاثیر عوامل مختلف همچون مقیاس مکانی بر نتایج به دست آمده از آنها ضروری است. این پژوهش با هدف بررسی اثر ابعاد کرت های صحرایی بر تولید رواناب و هدررفت خاک در واحد سطح انجام شد. بدین منظور، تعداد هفت کرت با ابعاد مختلف (طول های ۲، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۲٫۱، ۲۵ و  30متر و به ترتیب عرض های ۱، ۱، ۱٫۲، ۱٫۶، ۱٫۸۳، ۲ و ۲٫۴ متر) در ایستگاه پلدشت در استان آذربایجان غربی احداث شد. میزان رواناب و هدررفت خاک در ۱۱ رخداد منجر به رواناب و رسوب طی شهریور سال ۱۳۸۹ تا شهریور سال ۱۳۹۰ به صورت مجزا در کرت ها اندازه گیری و در واحد سطح محاسبه شد. نتایج نشان داد رواناب و رسوب تولید شده در واحد سطح با افزایش مساحت و یا طول کرت به صورت توانی کاهش می یابد. مقایسه آماری عملکرد کرت های با ابعاد مختلف نشان داد که در اغلب رخدادها، بین کرت های با طول کمتر از ۱۰ متر و کرت های بزرگتر تفاوتی معنی دار وجود دارد، در حالی که اختلاف عملکرد کرت های با طول بیش از ۱۵ متر تفاوت معنی داری را نشان نداد (P<0.05). بر اساس نتایج، کرت های با طول ۱۰ تا ۱۵ متر قابلیت تخمین عملکرد کرت های بزرگ تر را داشتند.