مقاله اثر اندازه بذر بر عملکرد، شاخص برداشت و ارتباط آن با قدرت بذر سویا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۶۲ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: اثر اندازه بذر بر عملکرد، شاخص برداشت و ارتباط آن با قدرت بذر سویا
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندازه بذر
مقاله بنیه
مقاله سویا
مقاله شاخص برداشت
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضاپور روشنک
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی اربط حمداله
جناب آقای / سرکار خانم: یارنیا مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اندازه بذر در سویا یکی از اجزای مهم عملکرد است که می تواند امکان سازگاری ارقام زراعی را به شرایط محیطی مختلف تحت تاثیر قرار دهد و بر قدرت رویشی اولیه موثر است. به منظور مطالعه اثر اندازه بذر بر عملکرد، شاخص برداشت، جوانه زنی و بنیه بذر دو رقم سویا، آزمایشی در سال ۱۳۸۷ در مزرعه و آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به ترتیب به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در سه و چهار تکرار اجرا شد. در این آزمایش تیمارها شامل ارقام ویلیامز و TMS و اندازه بذر در سه سطح درشت، متوسط و ریز بودند. نتایج نشان دادند که با افزایش اندازه بذر ، عملکرد دانه و شاخص برداشت افزایش یافت. بیشترین عملکرد دانه در واحد سطح با ۵۱۸٫۵ کیلو گرم در متر مربع مربوط به تیمار رقم TMS با بذر درشت و کمترین آن با ۴۱۸٫۱ کیلوگرم در متر مربع مربوط به تیمار TMS با بذر ریز می باشد. شاخص برداشت بذرهای درشت نسبت به بذرهای ریز ۱۱٫۹۴ درصد بیشتر براورد شد. نتایج آزمایشگاهی نشان داد که با افزایش اندازه بذر، درصد جوانه زنی افزایش یافت. بذرهای درشت نسبت به بذرهای ریز ۳۹٫۶ درصد افزایش جوانه زنی داشتند ولی اثر اندازه بذر روی سرعت جوانه زنی معنی دار نبود. بیشترین طول گیاهچه، ساقه چه و ریشه چه مربوط به بذرهای اندازه متوسط رقم ویلیامز و کمترین طول مربوط به بذرهای ریز این رقم می باشد.