سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

روشنک رضاپور – کارشناس ارشد زراعت
حمدالله کاظمی اربط – استاددانشگاه و آزاد اسلامی واحد تبریز
مهرداد یارنیا – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

به منظور مطالعه اثراندازه بذر بروی صفات آزمایشگاهی سویا آزمایشی درسال ۱۳۸۷ درآزمایشگاهی تکنولوژی بذردانشکده ازمایشاتی بصورت فاکتوریل برپایه طرح کاملا تصادفی CRD درچهارتکرار اجرا شد این آزمایش شامل ارقام ویلیامز و TMS به عنوان فاکتور A و اندازه بذر درسه سطح درشت متوسط و ریز به عنوان فاکتور Bدرنظر گرفته شدند و صفاتی نظیر طول ریشه چه ساقه چه و گیاهچه مورد اندازه گیری قرارگرفتند که بذور متوسط نسبت به بذور درشت و ریز بذور درشت نیز نسبت به بذورریز روند رو به رشدی دراین صفات اندازه گیری شده نشان دادند با افزایش اندازه بذر درصد جوانه زنی افزایش یافت آزمون بنیه یا ویگور یکی از شاخصهای بسیارحساس کیفیت بذر است که درجوانه زنی و رشد گیاهچه ازاهمیت بسزایی برخوردار است و تصویر براین است که بنیه بذر ازصفت اندازه بذور نیز تاثیر میگیرند و با توجه به مسائل ذکر شده دربالا و اهمیت زراعی سویا انتخاب اندازه مناسب بذور درسویا و اندازه گیری صفات ازمایشگاهی آن ازجمله بنیه بذر ویگور ورابطه آن درافزایش عملکرد و سازگاری آن به شرایط محیطی مختلف انجام اینچنین مطالعه ای را ضروری کرده است.