سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حجت بیگ زاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی

چکیده:

اثرانبارمانی طولانی مدت و پیش تیمار روی سرعت انتقال جرم بهنگام آبگیری اسمزی هویج ها بررسی شد ۴ زمان متفاوت بلانچینگ بکاررفته و هویچ ها درطول ۱۲ هفته انبار مانی نمونه برداری شده حیات سلول بوسیله کالریمتر ایزوترمال روی هسته گرفته شده از تک ه های بلانچ اندازه گیری شد درطول دوره نگهداری اثر ضریب نشری برای انتقال آب وساکارز درتکه پارانشیم های هویج بلانچ نشده و بلانچ شده معین شد درزمانهای مختلف بهنگام انبارداری طولانی مدت اثر ضریب نشری با افزایش درزمان بلانچینگ افزایش داده شد درحالیکه عامل مرگ سلولها دربافت است نشانداده شده است که این افزایش وابسته به زمان انبارداری هویچ هاست استنباط شده که تغییرات ساختاری در دیواره سلولی پارانشیم هویچ بهنگام انبارداری موجب کاهش اثر اساسی بلانچینگ روی ضریب نشر می شود.