مقاله اثر امواج مایکروویو بر روی تغییرات مورفومتریک بیضه خرگوش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۱۰ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: اثر امواج مایکروویو بر روی تغییرات مورفومتریک بیضه خرگوش
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تلفن همراه
مقاله امواج مایکروویو
مقاله خرگوش ها
مقاله بیضه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزادی اسکویی المیرا
جناب آقای / سرکار خانم: رجایی فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: صفری واریانی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: با توجه به دامنه وسیع کاربرد امواج مایکروویو در زندگی انسان، هنوز آثار زیستی آن ها بر بافت های بدن مورد بحث است.
هدف: مطالعه به منظور تعیین امواج مایکروویو با بسامد ۹۵۰ مگاهرتز بر روی تغییرات مورفومتریک بیضه خرگوش انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی ۱۸ سر خرگوش نر نیوزلندی به صورت تصادفی به گروه های شاهد، ۳ وات و ۶ وات تقسیم شدند. برخلاف گروه شاهد، گروه های تجربی با امواج شبیه سازی شده مایکروویو با بسامد ۹۵۰ مگاهرتز با توان خروجی ۳ و ۶ وات به مدت ۲ هفته، روزی ۲ ساعت مواجه شدند. بعد از یک هفته استراحت، حیوان ها با استفاده از بی هوشی کشته شدند و از بیضه آن ها لام های میکروسکوپی تهیه شد. قطر لوله های منی ساز، تعداد سلول های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت، اسپرماتید و اسپرم در گروه ها تعیین و داده ها با آزمون های آماری آنالیز واریانس و کراسکال والیس تحلیل شدند.
یافته ها: تعداد سلول های اسپرماتوگونی بین گروه ۶ وات با گروه شاهد و همچنین بین گروه ۶ وات و ۳ وات کاهش معنی داری داشت، در حالی که بین گروه های ۳ وات و شاهد تفاوت معنی داری مشاهده نشد. تعداد سلول های اسپرماتوسیت و اسپرماتید در بین هر سه گروه تفاوت معنی داری را نشان داد. تعداد اسپرم فقط در گروه ۶ وات با گروه شاهد تفاوت معنی داری داشت.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، به نظر می رسد امواج مایکروویو با بسامد۹۵۰ مگاهرتز می تواند با تغییر تعداد سلول های رده اسپرماتوژنی باعث اختلال در روند اسپرماتوژنز در بیضه خرگوش شود.